Obchodní podmínky, podmínky užívání zboží a reklamační řád ze dne 1. 1. 2014

Renata Obermanová; MAHAGONOVÝ STYLOVÝ NÁBYTEK, IČ  63093812, Karlštejnská 171 267 12 Loděnice u Berouna

I.       Obchodní podmínky

 • Obecně

  • Není-li dále uvedeno jinak, řídí se vztahy z prodeje a koupě nábytku a doplňkového zboží (také jen „Zboží“) mezi námi (jako prodávajícím) a Vámi (jako kupujícím) aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (také jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (také jen „ZOS“).
  • Tyto obchodní podmínky, podmínky užívání zboží a reklamační řád (také jen „Obchodní podmínky“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a podpisem níže stvrzujete, že jste se s těmito Obchodními podmínkami seznámili a že berete výslovně na vědomí, že tyto Obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi Vámi a námi. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na našem internetovém portálu.
  • Náš webový katalog slouží jen jako prezentace a nejedná se o nabídku k uzavření smlouvy. Maloobchodní ceny uvedené v našem webovém katalogu jsou ceny doporučené a včetně DPH. V uváděné ceně Zboží není zahrnuta montáž a doprava, pokud není uvedeno či dohodnuto něco jiného.
  • Vzhledem k tomu, že se v případě Zboží jedná o individuální ruční práci, může být Zboží v detailech odlišné od výrobků vyobrazených v katalogu. Stejně tak odstíny lakování nemusí být identické s nafocenými modely. Předpokládaný rozsah možných odchylek doporučujeme předem konzultovat s prodejcem.
  • Ručně vyráběný nábytek je zároveň typický v drobných nedokonalostech, čímž se liší od strojově a sériově vyráběného nábytku. Tyto nedokonalosti nemohou být brány jako vady Zboží.
  • Pokud výrobce objednaného Zboží přerušil či ukončil výrobu nebo provedl jiné závažné změny, které by znemožnily řádnou realizaci Vaší objednávky, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě Vám vrátíme již uhrazenou částku kupní ceny, pokud se nedohodneme na jiném postupu.
 • Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí na Zboží

  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až úplným zaplacením kupní ceny, ne však dřív, než si Zboží převezmete.
  • Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení Zboží na Vás přechází okamžikem převzetí Zboží.
 • Převzetí Zboží a uplatnění vad

  • Pokud je Zboží skladem, převezmete si jej ihned po zaplacení, nedohodneme-li se jinak. Pokud Zboží skladem není, je předpokládaná dodací lhůta uvedena v kupní smlouvě (objednávce), přičemž za naše prodlení se nepovažuje, pokud k dodání Zboží dojde později z důvodů na straně přepravce či výrobce. Pokud budete chtít po uzavření kupní smlouvy na Zboží cokoliv měnit, může se doba dodání přiměřeně prodloužit.
  • Pokud od nás požadujete Zboží doručit na Vámi uvedenou adresu a v dohodnutou dobu a místě se nepodaří Zboží doručit z důvodů na Vaší straně, jsme oprávněni po Vás požadovat úhradu dopravy i přesto, že se doručení nepodaří.
  • V rámci sjednané dopravy je hrazeno dodání pouze do přízemí. V případě, že budete chtít Zboží dodat do vyšších pater, musíme se na tom předem domluvit.
  • Pokud si u nás objednáte více věcí, můžeme Vám jednotlivé Zboží dodat i postupně (jako dílčí dodávky). Přitom však samozřejmě neplatíte vyšší dopravné.
  • Při převzetí Zboží od posádky vozidla nebo pracovníků skladu či prodejny se přesvědčte o správnosti počtu předaných kusů. U baleného zboží se přesvědčte i o neporušenosti obalu a u nebaleného zboží o stavu Zboží. Správnost potvrdíte svým podpisem na kopii prodejního či dodacího dokladu.
  • Pokud má Zboží při převzetí porušený obal, přesvědčte se o celistvosti a neporušenosti Zboží. Zjištěná poškození je třeba uvést do prodejního či dodacího dokladu, jinak Vám nemůžeme uznat reklamaci na mechanické poškození Zboží.
  • Pokud je zboží mechanicky poškozeno pod neporušeným obalem, tento obal uchovejte a na požádání nám jej předložte k prošetření reklamace, jinak Vám nemůžeme uznat reklamaci na mechanické poškození Zboží.
  • Nároky z vad jsou blíže upraveny v článku III. Reklamační řád.
 • Závěrečná ustanovení

  • Bez našeho souhlasu nejste oprávněni postoupit svou pohledávku vůči nám vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
  • Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li však kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.
  • Pokud se písemně domluvíme na jakýchkoliv zvláštních ujednání ve vlastní kupní smlouvě, tak mají přednost před těmi ustanoveními těchto Obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

II.      Podmínky užívání zboží

 • Obecně

  • Jsme velice rádi, že jste si vybrali náš nábytek pro vybavení svého domu, bytu nebo kanceláře. Chtěli bychom Vás informovat o vhodném způsobu ošetřování nábytku tak, aby Vám co nejdéle sloužil k maximální spokojenosti a abyste předešli případným vadám, které by nebylo možné řešit cestou reklamace.
 • Jak postupovat při montáži nábytku

  • Nábytek z masivu dodáváme převážně již smontovaný. U větších kusů nábytku, který kvůli přepravě je demontován na více dílů, doporučujeme využít odbornou montáž našich techniků. Na vady, jež by měly mít původ v neodborné, nebo nevhodné montáži nebude možné uplatnění reklamace.
  • Vyrovnání podlahy je nezbytné pro bezvadnou funkci posuvných i otevíracích dveří a pro stabilitu Zboží.
  • Nábytek musí být postavený vždy vodorovně na vyrovnané podlaze. Již malé nerovnosti (např. kvůli křivým podlahám nebo kobercům) mohou vést ke škodám a vzniku vad (např. vrzání, skřípání, zaseknutí) Zboží. Nohy nábytku musí stát na suché podlaze.
  • V žádném případě nesmí být čalouněný nábytek a potahové materiály žádného druhu ošetřované parním čištěním.
 • Čemu je potřebné se při používání nábytku vyvarovat

  • Velkou pozornost věnujte přepravě nábytku, chraňte jej před poškozením a znečištěním, přímým stykem s vodou nebo vlhkým prostředím (krom teakového zahradního nábytku), pokud není uvedeno jinak.
  • Chraňte nábytek před přímým sálavým teplem a před přímým žárem slunečního světla (zvláště u nábytku interiérového z exotického dřeva). Dodržujte v prostředí vlhkost vyšší jak 65 φai[%]). Důležité je zvlhčování vzduchu v místnosti, kde je nábytek umístěn!
  • Dřevo musí mít možnost „dýchat“, aby si uchovalo svou elasticitu a mohlo pozitivně působit na klima v místnosti. Váš nábytek nestavte přímo ke stěně. Tak může cirkulovat vzduch.
  • Na pracovní desky nepokládejte horké a drsné předměty.
  • Nábytek nepřesouvejte s plným obsahem.
  • Zboží je určeno pro použití v domácnosti či v kanceláři pro individuální použití, pokud není uvedeno jinak.
 • Jak nábytek ošetřovat

  • Světlé a jednobarevné čalouněné potahy zásadně choulostivější a náchylnější na znečistění.
  • Prach otírejte jemným flanelem nebo speciální utěrkou z mikrovláken. Nečistoty odstraňujte utěrkou mírně navlhčenou ve vlažné vodě s přídavkem neabrazivního saponátu a plochu ihned vytřete do sucha. Na ošetřování nábytku používejte výhradně přípravky k tomuto účelu přímo výrobcem určené (např. PRONTO apod.).
  • Skvrny a znečištění prosím ihned odstraňte. Pro většinu látek, mikrovláken a textilní kůži platí, že volné drobky nebo žmolky opatrně vyčesejte, nebo pomocí hubice na čalounění odsajte na nejnižším stupni výkonu. Mastné a kyselinové znečištění očistěte vlažnou destilovanou vodou (kvůli příp. zbytkům vápníku ve vodě) na velké ploše od stehu po steh vlhkým čistým hadříkem. Na znečištění s obsahem bílkovin, (např. krev nebo moč) je potřebné použít ledovou vodu. Na trochu starší nebo zaschnuté skvrny potřebujete zpravidla mýdlo, musí být bez parfémů, nealkalické a PH-neutrální. Vody užívejte přiměřené množství.
  • Nikdy nepoužívejte k čištění Zboží prášky na praní, tekuté prášky na nádobí, benzin, rozpouštědla či jiné nevhodné prostředky.
  • Tvrdost sedáku se může v průběhu času změnit. Je to normální proces, protože čalounění se přizpůsobuje tělu. Je proto potřeba obměňovat místo sezení, aby se vzhled při používání měnil rovnoměrně.
 • Elektrostatický náboj

  • Tyto nepříjemné elektrostatické náboje nejsou chybou materiálu. Příčinou je téměř vždy příliš suchý vzduch ve vytápěných místnostech a to převážně v zimních měsících. O nápravu se mohou postarat rostliny a zvlhčovače vzduchu.

III.     Reklamační řád

 • Záruční lhůta

  • Pokud se na náš vztah uplatní ustanovení § 2158 NOZ a následující, jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí a pro použité Zboží v době dvanácti (12) měsíců od převzetí. Pokud se na náš vztah výše uvedená ustanovení neuplatní, tak v době šesti (6) měsíců od převzetí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.
 • Lhůta uplatnění reklamace

  • Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.
  • Ostatní vady, které se projeví během záruční lhůty, je kupující povinen hlásit ihned po jejich zjištění.
 • Uplatnění reklamace

  • Uplatnění reklamace je nutno provést neprodleně (bez zbytečného odkladu) poté co zjistíte konkrétní vadu Zboží. V případě, že vadu neuplatníte bez zbytečného odkladu, nemusí být Váš nárok uznán.
  • Reklamace musí být vždy uplatněna buď osobně v naší prodejně, kdy dojde k vyplnění reklamačního protokolu nebo písemně dopisem. Při uplatnění reklamace vždy přiložte originál nebo kopii prodejního dokladu (kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny Zboží).
  • Vždy při  uplatnění vady nezapomeňte uvést, jaký z možných zákonných způsobů vyřízení vady požadujete.
  • Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutné, abyste předložili buď Zboží, nebo doložili fotografie viditelně zobrazené vady (vad) a zpřístupnili místo, kde je věc umístěna (u Zboží, u něhož po Vás nelze spravedlivě požadovat, abyste jej přinesli do naší prodejny), našemu servisnímu pracovníkovi.
 • Vyřízení reklamace

  • Reklamaci řešíme v součinnosti s výrobcem Zboží.
  • Vaše nároky při oprávněně uplatněné reklamaci odpovídají zákonné úpravě.
  • O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady musíme vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
  • Při vyřizování reklamace jste nám povinni poskytnout tzv. účinnou součinnost. Zejména nám umožněte prohlídku nebo opravu zboží v dohodnutém termínu případně připravte Zboží k převozu.
  • Pokud při oprávněné reklamaci požadujete výměnu Zboží, a pokud toto Zboží není skladem, bude termín dodání nového Zboží stejný jako u nového Zboží.
  • Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného Zboží či jeho části za bezvadný, pokračuje původní záruční doba Zboží poté, co vyměněné Zboží převezmete.
  • Pokud uplatníte reklamaci s tím, že bude nutný výjezd našeho servisního pracovníka, a nebudou zjištěny vady, na které se záruka vztahuje, budeme po Vás požadovat úhradu nákladů ve výši 18 Kč/km plus DPH cesty z naší prodejny k Vám a zpět.
  • Při odstraňování vad si vyhrazujeme právo na drobné technické či optické změny Zboží.
 • Za vady Zboží, na něž se vztahuje záruka, však nemůžeme považovat:

  • vady, které byly způsobeny dopravou zboží nebo neodbornou či nevhodnou manipulací či montáží, prováděnými Vámi či Vámi sjednanou osobou;
  • vady Zboží, na něž byla poskytnuta sleva;
  • vady (zejména zvětšování spár, tvarové změny či praskliny) způsobené nevhodným skladováním či umístěním a dopravou nebo používáním v jiném prostředí a za jiných než doporučených podmínek (zejména vlhkost vzduchu v prostředí mimo uvedený interval pod 65 φai[%], přímé sluneční či tepelné záření, teploty pod 5°C a nad 45°C);
  • vady způsobené nevhodným užíváním nebo ošetřením, nevhodným či neodborným čištěním, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, násilnými zásahy, nevýrobní úpravou, atmosférickými nebo chemickými vlivy a vady způsobené Vámi či třetími osobami po převzetí Zboží;
  • obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek), barevné odchylky jednotlivých šarží a nenavazování vzoru potahu v místech spasování pruhů a skládání střihů;
  • rozdíly rozměrů u nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky;
  • opotřebení a změny Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (např. potahů, změnu barvy povrchových úprav dřeva a kovu působením světla a vzdušného kyslíku);
  • další opotřebení (zátrhy, odření, poškrábání, propálení, rozpuštění potahu, zabarvení apod.) potahových usní a textilií ostrými předměty (např. přezkami a cvočky kalhot, drápky a zuby zvířat), ohněm, lakem na nehty, odlakovačem, barvami, nátěry, lepidly a jinými chemikáliemi atd.;
  • zvlnění potahu – textilie, usně apod. vzniklé v důsledku protažení potahového materiálu nebo poklesem tvarovacích a kypřicích materiálů v důsledku užívání;
  • změny lesku a odstínu u plyšových a dalších vlasových nebo semišových potahových textilií.

Prohlašuji, že jsem si přečetl(a) výše uvedené obchodní podmínky, podmínky užívání zboží a reklamační řád a rozumím jim.